1. Indemnity:

Parents and/or Legal Guardians please note: By completing and submitting an application form for your child's attendance at the Science Clinic Workshop held at the time, date and place reflected/selected on the application form you agree to the following:

2. Code of Conduct:

Science Clinic (Pty) Ltd endeavours to facilitate a safe and productive learning environment. There are many individuals in the workshop that are dedicated to apply themselves with intellectual vigour. Due to the intensity of these workshops, the following code of conduct applies to workshop applicants:

3. Cancellation policy:

4. Corporate Disclaimer:

5. Intellectual Property:

The Smart Prep Booklets that are issued during workshops contain the intellectual property of Science Clinic (Pty) Ltd as indicated in the opening folio, and may not be reproduced and/or distributed in any form without written consent from Science Clinic (Pty) Ltd.

1. Vrywaring:

Ouers en/of voogde, neem asseblief kennis: Deur hierdie inskrywingsvorm te voltooi en in te dien vir u kind se bywoning van ’n Science Clinic seminaar, gehou op die gespesifiseerde tyd, datum en plek soos gereflekteer in die inskrywingsvorm, stem u toe tot die volgende:

2. Erekode:

Science Clinic (Pty) Ltd onderneem om ’n veilige en produktiewe leeromgewing te fasiliteer. Vele individue neem met volle samewerking deel aan die sessies en onderneem om akademiese toewyding en ywer saam te werk. Weens die intensiteit van die seminare, verwag ons die volgende onderneming van die kursusgangers:

3. Kansellasiebeleid:

4. Korporatiewe vrywaring:

5. Intellektuele eienaarskap:

Die Smart Prep Boekies wat gedurende Science Clinic se seminare gebruik word is die intellektuele eiendom van Science Clinic (Pty) Ltd en mag nie gekopieër of versprei word sonder skriftelike toestemming van die maatskappy nie.